Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

Persondataforordningen (GDPR) giver dig ret til indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.

 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Havemann Advokatanpartsselskab er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Havemann Advokatanpartsselskab
Amaliegade 27
1256 København K
CVR-nr.: 2689 0748
Telefon: + 45 3345 4040
Mail: mail@advo.dk

 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • For at kunne udføre advokatbistand i bredeste forstand, herunder juridisk rådgivning og bistand til at få etableret og/eller forsvaret en retsstilling, blandt andet i forbindelse med retssager.
 • For at kunne overholde vores forpligtelse til at hindre hvidvask, er vi forpligtede til i en række sagstyper særskilt at indhente identifikationsoplysninger om klienter.
 • For at kunne indgå og opfylde aftaler med vores leverandører.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af en række regler:

 • Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b, da behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af aftaler.
 • Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c, da behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, herunder hvidvaskloven og bogføringsloven samt reglerne om god advokatskik.
 • Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f, da behandling af personoplysninger om dig sker til varetagelse af en legitim interesse i at sikre din retsstilling, og da hensynet til dig ikke går forud herfor.
 • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, da behandling af CPR-nr. følger af lovgivningen, herunder hvidvaskloven.
 • Persondataforordningens art. 9, stk. 2, litra e, da personoplysningerne er offentliggjort af dig selv.
 • Persondataforordningens art. 9, stk. 2, litra f, da behandling af personoplysninger er nødvendig for, at dit retskrav kan fastlægges, gøres gældende og forsvares.
 • Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a, og art. 9, stk. 2, litra a, jf. artikel 7, da du har givet samtykke til behandling af personoplysninger.

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os i de fleste tilfælde personoplysningerne frivilligt eller for at kunne indgå eller opfylde en kontrakt med os eller en tredjepart, eller for at kunne gøre et retskrav gældende. I visse tilfælde er du forpligtet til at give disse oplysninger til os, f.eks. CPR‐nr. til indberetning til skattemyndighederne i forbindelse med dødsbobehandling.

Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne kan ‐ afhængigt af de konkrete omstændig-heder ‐ være, at vi ikke kan varetage formålene oven for, herunder at vi ikke kan varetage klientforholdet, og eventuelt at vi ikke kan opretholde det, at vi ikke kan opfylde vores forpligtelser som advokat/kurator mv., eller at vi ikke kan opfylde vores forpligtelser over for offentlige myndigheder

 

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler alene de personoplysninger om dig, som er relevante for at kunne løse vores opgave for dig. Dette kan blandt andet være følgende kategorier af oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde formålene i pkt. 2:

 • Almindelige oplysninger efter persondataforordningen art. 6, herunder kontaktoplysninger
 • Identitetsoplysninger, herunder CPR.nr.
 • Sociale og familiemæssige forhold
 • Økonomiske forhold
 • Uddannelses-/erhvervs- og ansættelsesforhold
 • Oplysning om strafbare forhold efter databeskyttelsesloven § 8, stk. 3.
 • Særlige oplysninger efter persondataforordningen art. 9
 • Race eller etnisk oprindelse.
 • Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning.
 • Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold.
 • Seksuelle forhold eller seksuelle orientering.

 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere, når det er nødvendigt for at opfylde vores opgave som advokat, eller når det er påkrævet i lovgivningen:

 • Offentlige myndigheder, herunder SKAT, andre statslige myndigheder, kommuner og regioner samt politi og domstole.
 • Modparten/forhandlingspartneren og dennes repræsentanter, herunder advokater og revisorer
 • Sagkyndige eksperter og skønsmænd
 • Vidner og andre personer, som har kendskab til faktiske oplysninger til brug for sagen.
 • Vi overlader adgang til personoplysningerne til vores databehandlere, som bl.a. leverer vores IT‐systemer, herunder support. Afhængigt af den konkrete sag kan det blive aktuelt at benytte andre databehandlere, f.eks. ad hoc oversættere eller eksterne undersøgere inden for IT.

Som advokater har vi tavshedspligt, og må ikke videregive oplysninger, vi modtager fra dig, uden du har accepteret dette.

 

5. Kilder

Vi modtager oplysninger om dig fra en række kilder, herunder:

 • Dig selv
 • Offentligt tilgængelige registrer, som f.eks. Erhvervsstyrelsen
 • Modparter/forhandlingspartnere
 • Vidner og andre personer med kendskab til faktuelle oplysninger

 

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger i 10 år efter sagens arkivering. Fristen er fastsat under hensyn til forældelsesloven og de advokatetiske regler om opbevaring af sagsoplysninger. Hvis konkrete omstændigheder tilsiger det, opbevarer vi oplysninger i kortere eller længere tid, f.eks. hvis der er tale om retsskabende dokumenter.

Identifikationsoplysninger indhentet til opfyldelse af kravet i Hvidvaskloven slettes særskilt efter 5 år fra klientforholdets ophør.

 

7. Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis du har givet et samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i pkt. 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

8. Dine rettigheder

Du har efter persondataforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret).

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling:

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse:

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlig behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet):

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.