Betingelser

Generelt

Alle advokater hos Havemann Advokatanpartsselskab er beskikkede af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet samt Danske Advokater.

Havemann Advokatanpartsselskab har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler hos Codan Forsikring A/S, Gl. Kongevej 60, 1790 København V. Ansvarsforsikringen dækker udførelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor arbejdet udføres.

Medmindre andet udtrykkeligt aftales, skal eventuelle konflikter løses i henhold
til de almindelige regler for lovvalg og værneting.

Honorar/betaling

Vi beregner vores honorar i overensstemmelse med de advokatetiske regler med udgangspunkt i tidsforbrug og arbejdets omfang. Vi fakturerer løbende for vores ydelser – som udgangspunkt aconto månedligt.

Klienten faktureres særskilt for udlæg og andre eksterne udgifter i forbindelse med sagens behandling.

Vores samleklientkonto er hos Jyske Bank A/S, Vesterbrogade 9, 1780 København V.

Konto nr. 5078 0001218784. Swift code: JYBADKKK. IBAN: DK2950780001218784.

Klientmidler indsættes på klientkonti hos vores bankforbindelse, hvor de forvaltes efter gældende regler og forrentes efter bankernes til enhver tid gældende satser. Både positive og negative renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

Indestående på klientkonti er omfattet af lov om indskyder- og investorgarantiordning, og der gælder samme regler for klientbankkonti som for almindelige bankkonti. Maksimumdækning er EUR 100.000 pr. indskyder (klient). Grænsen gælder for klientens samlede indskud i det pågældende pengeinstitut. Har indskyderen (klienten) andre indskud i pengeinstituttet end de midler, der er indsat på klientkonti, gælder maksimumgrænsen således for det samlede indskud. Havemann Advokatanpartsselskab har ikke noget ansvar for indskud på klientbankkonti, hvis et pengeinstitut bliver nødlidende.

Tavshedspligt og interessekonflikt

Alle medarbejdere er underlagt tavshedspligt. Alle oplysninger vi modtager i forbindelse med vores arbejde behandles derfor fortroligt.

Vi har interne procedurer der sikrer, at vi overholder Advokatsamfundets regler, således at der ikke opstår inhabilitet eller interessekonflikt.

Hvidvask

Advokatvirksomheden er underlagt lov om forbyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Loven forpligter os til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger. Derfor beder vi alle klienter oplyse navn, adresse og cpr.nr eller cvr.nr. i forbindelse med oprettelse af en sag, ligesom vi beder om dokumentation herfor.

 

Klage

Hvis du som klient ikke er tilfreds med vores rådgivning eller det beregnede honorar, beder vi venligst om, at du kontakter den ansvarlige advokat.

Havemann Advokatanpartsselskab er underlagt de advokatetiske regler og Advokatsamfundets almindelige regler om klager. Klager over adfærd eller vedrørende advokatens honorar kan indbringes for Advokatnævnet:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Tel: 33 96 97 98

www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet

E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk