Kontakt os

Vi har kontor i hjertet af København og parkeringspladser til gæster

Amaliegade 27 · DK 1256 København K
T: (+45) 3345 4040
E: mail@advo.dk
CVR.nr. 26 89 07 48

Generelt

Alle advokater hos Havemann Advokataktieselskab er beskikkede af Justitsministeriet
og medlem af Advokatsamfundet samt Danske Advokater.

Havemann Advokataktieselskab har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring og stillet garanti
i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler hos Codan Forsikring A/S, Gl.
Kongevej 60, 1790 København V. Ansvarsforsikringen dækker udførelse af al
advokatvirksomhed, uanset hvor arbejdet udføres.

Medmindre andet udtrykkeligt aftales, skal eventuelle konflikter løses i henhold
til de almindelige regler for lovvalg og værneting.

Honorar/betaling

Vi beregner vores honorar i overensstemmelse med de advokatetiske regler med udgangspunkt i tidsforbrug og arbejdets omfang. Vi fakturerer løbende for vores ydelser – som udgangspunkt aconto månedligt.

Klienten faktureres særskilt for udlæg og andre eksterne udgifter i forbindelse med sagens behandling.

Vores samleklientkonto er hos Jyske Bank A/S, Vesterbrogade 9, 1780 København V.

Konto nr. 5078 0001218784. Swift code: JYBADKKK. IBAN: DK2950780001218784.

Klientmidler indsættes på klientkonti hos vores bankforbindelse, hvor de forvaltes efter gældende regler og forrentes efter bankernes til enhver tid gældende satser. Både positive og negative renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

Indestående på klientkonti er omfattet af lov om indskyder- og investorgarantiordning, og der gælder samme regler for klientbankkonti som for almindelige bankkonti. Maksimumdækning er EUR 100.000 pr. indskyder (klient). Grænsen gælder for klientens samlede indskud i det pågældende pengeinstitut. Har indskyderen (klienten) andre indskud i pengeinstituttet end de midler, der er indsat på klientkonti, gælder maksimumgrænsen således for det samlede indskud. Havemann Advokataktieselskab har ikke noget ansvar for indskud på klientbankkonti, hvis et pengeinstitut bliver nødlidende.

Tavshedspligt og interessekonflikt

Alle medarbejdere er underlagt tavshedspligt. Alle oplysninger vi modtager i forbindelse med vores arbejde behandles derfor fortroligt.

Vi har interne procedurer der sikrer, at vi overholder Advokatsamfundets regler, således at der ikke opstår inhabilitet eller interessekonflikt.

Hvidvask

Advokatvirksomheden er underlagt lov om forbyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Loven forpligter os til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger. Derfor beder vi alle klienter oplyse navn, adresse og cpr.nr eller cvr.nr. i forbindelse med oprettelse af en sag, ligesom vi beder om dokumentation herfor.

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

Persondataforordning (GDPR) giver dig yderligere rettigheder i forhold til, at du altid kan have overblik over, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Havemann Advokataktieselskab er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Havemann Advokataktieselskab
Amaliegade 27
1256 København K
CVR-nr.: 2689 0748
Telefon: + 45 3345 4040
Mail: mail@advo.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • For at kunne udføre advokatbistand i bredeste forstand, herunder juridisk rådgivning og bistand til at få etableret og/eller forsvaret en retsstilling, blandet andet i forbindelse med retssager.
 • For at kunne overholde vores forpligtelse til at hindre hvidvask, er vi forpligtede til i en række sagstyper særskilt at indhente identifikationsoplysninger om klienter.
 • For at kunne indgå og opfylde aftaler med vores leverandører.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af en række regler:

 • Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b, da behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af aftaler.
 • Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c, da behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, herunder hvidvaskloven og bogføringsloven samt reglerne om god advokatskik.
 • Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f, da behandling af personoplysninger om dig sker til varetagelse af en legitim interesse i at sikre din retsstilling, og da hensynet til dig ikke går forud herfor.
 • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, da behandling af CPR-nr. følger af lovgivningen, herunder hvidvaskloven.
 • Persondataforordningens art. 9, stk. 2, litra e, da personoplysningerne er offentliggjort af dig selv.
 • Persondataforordningens art. 9, stk. 2, litra f, da behandling af personoplysninger er nødvendig for, at dit retskrav kan fastlægges, gøres gældende og forsvares.
 • Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a, og art. 9, stk. 2, litra a, jf. artikel 7, da du har givet samtykke til behandling af personoplysninger.

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os i de fleste tilfælde personoplysningerne frivilligt eller for at kunne indgå eller opfylde en kontrakt med os eller en tredjepart, eller for at kunne gøre et retskrav gældende. I visse tilfælde er du forpligtet til at give disse oplysninger til os, f.eks. CPR‐nr. til indberetning til skattemyndighederne i forbindelse med dødsbobehandling.

Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne kan ‐ afhængigt af de konkrete omstændig-heder ‐ være, at vi ikke kan varetage formålene oven for, herunder at vi ikke kan varetage klientforholdet, og eventuelt at vi ikke kan opretholde det, at vi ikke kan opfylde vores forpligtelser som advokat/kurator mv., eller at vi ikke kan opfylde vores forpligtelser over for offentlige myndigheder

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler alene de personoplysninger om dig, som er relevante for at kunne løse vores opgave for dig. Dette kan blandt andet være følgende kategorier af oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde formålene i pkt. 2:

 • Almindelige oplysninger efter persondataforordningen art. 6, herunder kontaktoplysninger
 • Identitetsoplysninger, herunder CPR.nr.
 • Sociale og familiemæssige forhold
 • Økonomiske forhold
 • Uddannelses-/erhvervs- og ansættelsesforhold
 • Oplysning om strafbare forhold efter databeskyttelsesloven § 8, stk. 3.
 • Særlige oplysninger efter persondataforordningen art. 9
 • Race eller etnisk oprindelse.
 • Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning.
 • Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold.
 • Seksuelle forhold eller seksuelle orientering.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere, når det er nødvendigt for at opfylde vores opgave som advokat, eller når det er påkrævet i lovgivningen:

 • Offentlige myndigheder, herunder SKAT, andre statslige myndigheder, kommuner og regioner samt politi og domstole.
 • Modparten/forhandlingspartneren og dennes repræsentanter, herunder advokater og revisorer
 • Sagkyndige eksperter og skønsmænd
 • Vidner og andre personer, som har kendskab til faktiske oplysninger til brug for sagen.
 • Vi overlader adgang til personoplysningerne til vores databehandlere, som bl.a. leverer vores IT‐systemer, herunder support. Afhængigt af den konkrete sag kan det blive aktuelt at benytte andre databehandlere, f.eks. ad hoc oversættere eller eksterne undersøgere inden for IT.

Som advokater har vi tavshedspligt, og må ikke videregive oplysninger, vi modtager fra dig, uden du har accepteret dette.

5. Kilder

Vi modtager oplysninger om dig fra en række kilder, herunder:

 • Dig selv
 • Offentligt tilgængelige registrer, som f.eks. Erhvervsstyrelsen
 • Modparter/forhandlingspartnere
 • Vidner og andre personer med kendskab til faktuelle oplysninger

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger i 10 år efter sagens arkivering. Fristen er fastsat under hensyn til forældelsesloven og de advokatetiske regler om opbevaring af sagsoplysninger. Hvis konkrete omstændigheder tilsiger det, opbevarer vi oplysninger i kortere eller længere tid, f.eks. hvis der er tale om retsskabende dokumenter.

Identifikationsoplysninger indhentet til opfyldelse af kravet i Hvidvaskloven slettes særskilt efter 5 år fra klientforholdets ophør.

7. Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis du har givet et samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i pkt. 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

8. Dine rettigheder

Du har efter persondataforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling:

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse:

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlig behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet):

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.